කඳුළු අතරේ - On Location2016-11-24-ent-105
2016-11-24-ent-106
2016-11-24-ent-107
2016-11-24-ent-108
2016-11-24-ent-109
2016-11-24-ent-110
2016-11-24-ent-112
2016-11-24-ent-114
2016-11-24-ent-115
2016-11-24-ent-117
2016-11-24-ent-118
2016-11-24-ent-119
2016-11-24-ent-120
2016-11-24-ent-121
2016-11-24-ent-122
2016-11-24-ent-124
2016-11-24-ent-125
2016-11-24-ent-126
2016-11-24-ent-127
2016-11-24-ent-128
 

Artist - ක්‍රිෂාන් රණසිංහ

Music - අශාන් ප්‍රනාන්දු

Lyrics - නිසල් ප්‍රනාන්දු

Video - හරි ක්‍රියේෂන්