සනුකගේ 'පෙරවදනක්' හැදුනේ මෙන්න මෙහෙමයිPERAWADANAK by Sanuka Wickramasinghe Music Video Making of & Behind the scenes

 

2017-07-15-ent-01 2017-07-15-ent-02 2017-07-15-ent-03 2017-07-15-ent-04 2017-07-15-ent-05 2017-07-15-ent-06 2017-07-15-ent-07 2017-07-15-ent-08 2017-07-15-ent-09 2017-07-15-ent-10 2017-07-15-ent-11 2017-07-15-ent-12 2017-07-15-ent-13 2017-07-15-ent-14 2017-07-15-ent-15 2017-07-15-ent-16 2017-07-15-ent-17 2017-07-15-ent-18 2017-07-15-ent-19 2017-07-15-ent-20 2017-07-15-ent-21 2017-07-15-ent-22 2017-07-15-ent-23 2017-07-15-ent-24 2017-07-15-ent-25 2017-07-15-ent-26 2017-07-15-ent-27 2017-07-15-ent-28 2017-07-15-ent-29 2017-07-15-ent-30 2017-07-15-ent-31 2017-07-15-ent-32 2017-07-15-ent-33 2017-07-15-ent-34 2017-07-15-ent-35 2017-07-15-ent-36 2017-07-15-ent-37 2017-07-15-ent-38 2017-07-15-ent-39 2017-07-15-ent-40 2017-07-15-ent-41 2017-07-15-ent-42 2017-07-15-ent-43 2017-07-15-ent-44 2017-07-15-ent-45 2017-07-15-ent-46

 

© Migara Wijayanga Photography |

2017 Staring | Menaka Dahanayaka & Sanjeewa Senavirathne

Artist | Sanuka Wickramasinghe

Lyrics | Uma Aseni

Video | Mama's Boys ~ Ilham Hossen | Dimuthu Kalinga Dahanayake | Sithum Samarajeewa

VFX | Kasun Malinda & Greshan R. Kularathna at ApexVFX

Makeup | Priyantha Sirikumara

Costumes by | Roshan Indrajith

Still Photographer | Migara Wijayanga ~ Shanuka Maduwantha