මිය යන්න සූදානම් - OnlocationArtist - Thushara Joshap

Music - Tharindu Costa

Lyrics - Uvindu Dayarathna

Video - Gayana Hettiarachchi @ Roosara Films

 

2017-09-21-ent-36 2017-09-21-ent-37 2017-09-21-ent-38 2017-09-21-ent-39 2017-09-21-ent-40 2017-09-21-ent-41 2017-09-21-ent-42 2017-09-21-ent-43 2017-09-21-ent-44 2017-09-21-ent-45 2017-09-21-ent-46 2017-09-21-ent-48 2017-09-21-ent-49 2017-09-21-ent-50 2017-09-21-ent-51