හිත හදනා (Hitha Hadana) - Roshen Angelo2017-09-28-ent-120 2017-09-28-ent-121 2017-09-28-ent-122 2017-09-28-ent-123 2017-09-28-ent-124 2017-09-28-ent-125 2017-09-28-ent-126 2017-09-28-ent-127 2017-09-28-ent-128 2017-09-28-ent-129 2017-09-28-ent-130 2017-09-28-ent-131 2017-09-28-ent-132 2017-09-28-ent-133 2017-09-28-ent-134 2017-09-28-ent-135 2017-09-28-ent-136 2017-09-28-ent-137 2017-09-28-ent-138 2017-09-28-ent-139 2017-09-28-ent-140 2017-09-28-ent-141 2017-09-28-ent-142 2017-09-28-ent-143 2017-09-28-ent-144 2017-09-28-ent-145 2017-09-28-ent-146 2017-09-28-ent-147 2017-09-28-ent-148 2017-09-28-ent-149 2017-09-28-ent-150 2017-09-28-ent-151 2017-09-28-ent-152 2017-09-28-ent-153 2017-09-28-ent-154 2017-09-28-ent-155 2017-09-28-ent-156 2017-09-28-ent-157 2017-09-28-ent-158 2017-09-28-ent-159 2017-09-28-ent-160 2017-09-28-ent-161 2017-09-28-ent-162 2017-09-28-ent-163 2017-09-28-ent-164 2017-09-28-ent-165

Video Director / Editor / Colorist | HaSitha JayaSanka [Cineworks]

Music & Melody | Thilina Ruhunage II

Lyrics | Rachithaa Wakista

DOP | Sahan Wickramarachchi

Editor / Colorist | HaSitha JayaSanka

Asst Dir | Tharanga Bandara

Photography | Sachindra Nadeeshan

Gaffer | Shanaka Weerasinghe

Makeup | Maheshi Gardihewage / Rumeshi Rodrigo