හිස් අතින් On Location 2017-11-21-ent-213 2017-11-21-ent-214 2017-11-21-ent-215 2017-11-21-ent-216 2017-11-21-ent-217 2017-11-21-ent-218 2017-11-21-ent-219 2017-11-21-ent-220 2017-11-21-ent-221 2017-11-21-ent-222 2017-11-21-ent-223 2017-11-21-ent-224 2017-11-21-ent-225 2017-11-21-ent-226 2017-11-21-ent-227 2017-11-21-ent-228 2017-11-21-ent-229 2017-11-21-ent-230 2017-11-21-ent-231 2017-11-21-ent-232 2017-11-21-ent-233 2017-11-21-ent-234 2017-11-21-ent-235 2017-11-21-ent-236 2017-11-21-ent-237 2017-11-21-ent-238 2017-11-21-ent-239 2017-11-21-ent-240 2017-11-21-ent-241 2017-11-21-ent-242 2017-11-21-ent-243 2017-11-21-ent-244 2017-11-21-ent-245 2017-11-21-ent-246

 • Artist Manjula Pushpakumara
 • Direction By Sandesh Bandara​
 • Lyrics Chathura Warnasekara
 • Music Chathura Warnasekara​
 • Kassa​ Production
 • Special Thanks Eshana Gabadamudalige​
 • Rock House Piliyandala &​ S.H.Rathnaweera
 • Cinematography @Pushpitha /Sandesh
 • Edit, Colorist & vfx Pushpitha Nirmal​
 • Production Manager Kalhara Neranjan Bandara​
 • Assistant Directors Lucksupun Warnakulasuriya​ & Thisara Ekanayaka​
 • Makeup Disna Bandara​
 • Photography Rasindu Jayan​
 • Production assistant Kasoun Rathnaweera​
 • Starring Lankika Mathotaarachchi​ & Isuru Nagoda​
 • Introducing Tharindu Nuwan Karunarathne