සිත මගේ Music video එක හැදුනේ මෙන්න මේ විදියටයි...2018-01-11-ent-98 2018-01-11-ent-99 2018-01-11-ent-100 2018-01-11-ent-101 2018-01-11-ent-102 2018-01-11-ent-103 2018-01-11-ent-104 2018-01-11-ent-105 2018-01-11-ent-106 2018-01-11-ent-107 2018-01-11-ent-108 2018-01-11-ent-109 2018-01-11-ent-110 2018-01-11-ent-111 2018-01-11-ent-112 2018-01-11-ent-113 2018-01-11-ent-114 2018-01-11-ent-115 2018-01-11-ent-116

 

Artist

  • Sajan poogala arachchi

Director/Editor

  • Tharindu-A

Colorist/Dop

  • Yashoda Dhanupama
     

A-Tune Films production