නෙතඟින් ගලන්නේ (අම්මා) OnLocation2018-01-25-ent-174 2018-01-25-ent-175 2018-01-25-ent-176 2018-01-25-ent-177 2018-01-25-ent-178 2018-01-25-ent-179 2018-01-25-ent-180 2018-01-25-ent-181 2018-01-25-ent-182 2018-01-25-ent-183 2018-01-25-ent-184 2018-01-25-ent-185 2018-01-25-ent-186 2018-01-25-ent-187 2018-01-25-ent-188 2018-01-25-ent-189 2018-01-25-ent-190 2018-01-25-ent-191 2018-01-25-ent-192 2018-01-25-ent-193 2018-01-25-ent-194 2018-01-25-ent-195 2018-01-25-ent-196 2018-01-25-ent-197 2018-01-25-ent-198 2018-01-25-ent-199 2018-01-25-ent-200 2018-01-25-ent-201 2018-01-25-ent-202 2018-01-25-ent-203 2018-01-25-ent-204 2018-01-25-ent-205 2018-01-25-ent-206 2018-01-25-ent-207 2018-01-25-ent-208 2018-01-25-ent-209 2018-01-25-ent-210 2018-01-25-ent-211 2018-01-25-ent-212 2018-01-25-ent-213 2018-01-25-ent-214 2018-01-25-ent-215 2018-01-25-ent-216 2018-01-25-ent-217 2018-01-25-ent-218 2018-01-25-ent-219

SAMAN RATNAYAKA CINEMATOGRAPHY

 

  • Vocal | Damith Asanka
  • Music & Melody | Buddhima Chalanu
  • Lyrics | Maneesha Ekanayaka
  • Video Director | Malith Ranasingha
  • D.O.P | Saman Rathnayaka
  • Music Arrangements | Thilina Tharaka @ B Plus (Pvt) Ltd
  • Mixing & Mastering | Thilina Tharaka @ B Plus (Pvt) Ltd
  • Edit & Colorist | Samantha Silva
  • Assistant Director | Roshan BuddikaCast | Dev Surendra & Jayani Palitha Senanayake
  • Production by Malith Ranasinghe