'මගේ කියා | Mage Kiya' Music Video2018-02-22-ent-77 2018-02-22-ent-78 2018-02-22-ent-79 2018-02-22-ent-80 2018-02-22-ent-81 2018-02-22-ent-82 2018-02-22-ent-83 2018-02-22-ent-84 2018-02-22-ent-85 2018-02-22-ent-86 2018-02-22-ent-87 2018-02-22-ent-88 2018-02-22-ent-89 2018-02-22-ent-90 2018-02-22-ent-91 2018-02-22-ent-92 2018-02-22-ent-93 2018-02-22-ent-94 2018-02-22-ent-95 2018-02-22-ent-96 2018-02-22-ent-97 2018-02-22-ent-98 2018-02-22-ent-99 2018-02-22-ent-100 2018-02-22-ent-101 2018-02-22-ent-102 2018-02-22-ent-103 2018-02-22-ent-104 2018-02-22-ent-105 2018-02-22-ent-106 2018-02-22-ent-107 2018-02-22-ent-108 2018-02-22-ent-109 2018-02-22-ent-110 2018-02-22-ent-111 2018-02-22-ent-112 2018-02-22-ent-113 2018-02-22-ent-114 2018-02-22-ent-115 2018-02-22-ent-116 2018-02-22-ent-117 2018-02-22-ent-118

මගේ කියා | Mage Kiya Official Music Video

Vocal | Maneesha Chanchala

Music & Melody | Thilina Tharaka @ B Plus (Pvt) Ltd

Lyric | @Maneesha Ekanayaka

Video Director | Tehan Marasinghe @ B Plus (Pvt) Ltd

Video Production | Best Plus Music & Productions @ 2018

DOP | Sahan Wickramarachchi

Editor / Colorist | HaSitha JayaSanka

Production Manager | Nayana Dissanayake

Makeup | @Chathu Wanasinghe

Still Photography | Ravindu Kanishka

Cast | @Sachin Wickramaarachchi | Rukshana Disanayaka

Introducing Artist | Emasha Hans | Riyon Vihas