එකඟ වෙලා - නොයෙල් රාජ්Instagrame Youtubejhj-New Facebook Twitter

2018-05-03-ent-102 2018-05-03-ent-103 2018-05-03-ent-104 2018-05-03-ent-105 2018-05-03-ent-106 2018-05-03-ent-107 2018-05-03-ent-108 2018-05-03-ent-109 2018-05-03-ent-110 2018-05-03-ent-111 2018-05-03-ent-112 2018-05-03-ent-113

Music - prageeth perera

Lyrics - sajith v chathuranga