හීනවලට පාට දෙන්න - On LocationInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

 • Vocals - Roony
 • Lyrics - MaheshiPriyanvada@මමOnset
 • Music Director - Mahesh Vithana
 • Guitar - BuddhikaPerera
 • Key Board - SugathHettiarachchi
 • Violin - Thisara Bandara
 • Mixed &MasterdBy - SadaruGamage @ Sage Studio
 • Video Director - TharakaAbeysinghe @Thambapanni Films
 • Asistant Director - Dinesh Antony 
 • DOP - ArunaDellawa (Shaggy)
 • Makeup - TharakaAdikari
 • Photography - Chris Shot   KavinduSenanayake@Vevra
 • Casting - KrishanPerera / NayomiThakshila/Naveen Gunasekara
 • Producer - MaheelMadusanka/MaheshiPriyanvada(මම OnSet)

2018-11-13-ent-89 2018-11-13-ent-90 2018-11-13-ent-91 2018-11-13-ent-92 2018-11-13-ent-93 2018-11-13-ent-94 2018-11-13-ent-95 2018-11-13-ent-96 2018-11-13-ent-97 2018-11-13-ent-98 2018-11-13-ent-99 2018-11-13-ent-101 2018-11-13-ent-102 2018-11-13-ent-103 2018-11-13-ent-104 2018-11-13-ent-106 2018-11-13-ent-107 2018-11-13-ent-108 2018-11-13-ent-110 2018-11-13-ent-111 2018-11-13-ent-112 2018-11-13-ent-113 2018-11-13-ent-114 2018-11-13-ent-115 2018-11-13-ent-116 2018-11-13-ent-117 2018-11-13-ent-118 2018-11-13-ent-119 2018-11-13-ent-120 2018-11-13-ent-121 2018-11-13-ent-122 2018-11-13-ent-123 2018-11-13-ent-124 2018-11-13-ent-125 2018-11-13-ent-126 2018-11-13-ent-127 2018-11-13-ent-128 2018-11-13-ent-130 2018-11-13-ent-132 2018-11-13-ent-133