වෙඩි වරුසා - OnLocationInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

WEDI WARUSA (SANDUN PERERA) MUSIC VIDEO ONLOCATION

  • Wedi Warusa Sandun Perera Official Music Video On Location Clicked By | Pramuditha Dissanayaka
  • Artist | Sandun Perera
  • Lyrics| Sajith V Chathuranga
  • Music| Prageeth Perera
  • Director | Charuka Dushyantha
  • DOP | Srinika Liyanage
  • Coustume Designer | Ajith Priyantha
  • Still Photographer | Pramuditha Dissanayaka
  • Cast | Muthu Tharanga,Gayan Wickramathilaka
  • Production | Swara Entertainment Machan Production Machan Photography

20190717Sandun (270) 20190717Sandun (55) 20190717Sandun (54) 20190717Sandun (53) 20190717Sandun (52) 20190717Sandun (51) 20190717Sandun (50) 20190717Sandun (49) 20190717Sandun (48) 20190717Sandun (47) 20190717Sandun (46) 20190717Sandun (45) 20190717Sandun (44) 20190717Sandun (43) 20190717Sandun (42) 20190717Sandun (41) 20190717Sandun (40) 20190717Sandun (39) 20190717Sandun (38) 20190717Sandun (37) 20190717Sandun (36) 20190717Sandun (35) 20190717Sandun (34) 20190717Sandun (33) 20190717Sandun (32) 20190717Sandun (31) 20190717Sandun (30) 20190717Sandun (29) 20190717Sandun (28) 20190717Sandun (27) 20190717Sandun (26) 20190717Sandun (25) 20190717Sandun (24) 20190717Sandun (23) 20190717Sandun (22) 20190717Sandun (21) 20190717Sandun (20) 20190717Sandun (19) 20190717Sandun (18) 20190717Sandun (17) 20190717Sandun (16) 20190717Sandun (15) 20190717Sandun (14) 20190717Sandun (13) 20190717Sandun (12) 20190717Sandun (11) 20190717Sandun (10) 20190717Sandun (9) 20190717Sandun (8) 20190717Sandun (7) 20190717Sandun (6) 20190717Sandun (5) 20190717Sandun (4) 20190717Sandun (3)