කන්ගනා වැඩිහිටියන්ගේ චිත්‍රපට සඳහා?2017-01-05-ent-33

කන්ගනා රනාවුත් කියන්නේ පසුගිය අවුරුද්දේ බොහෝ මඩ ප්‍රහාරවලට ලක්වූ තැනැත්තියකි. ඇය පැවසූ දෙයක් හේතුවෙන් නැවතත් ඇය බොහෝ දෙනාගේ කතාබහට ලක්ව තිබේ. ඒ ඇය අතිශය වැඩිහිටි චිත්‍රපට සඳහා දායක වීමට කටයුතු කරන බව පැවසීමත් සමගිනි. මෙම ප්‍රකාශය පිළිබඳව බොහෝ දෙනා විමතියට පත් වී ඇති බවද සඳහන් වෙයි.