'බාහුබලී 2' Imax තාක්ෂණයෙන්2017-04-18-ent-12

'බාහුබලී' දෙවැන්න පිළිබඳව විවිධ පුවත් මේ වනවිට වාර්තා වෙමින් තිබේ. එම චිත්‍රපට පිළිබඳව අලුත්ම පුවත වන්නේ එය iMax තාක්ෂණයෙන් එළිදැක්වීමය. ත්‍රිමාණ තාක්ෂණය සහ iMax තාක්ෂණය ඔස්සේ එළිදැක්වීමට නියමිතව ඇති හෙයින් මෙම චිත්‍රපටය පිළිබඳව තවත් අවධානය යොමුවී තිබේ.