හොඳම නළුවා සල්මාන්2018-01-10-ent-12

ඉහළ ආදායමක් උපයාගත් චිත්‍රපට බොහෝමයක රංගනයෙන් දායක වූ සල්මාන් ඛාන් එදා මෙදාතුර බොලිවුඩ් සිනමාවෙන් බිහිවූ ‘හොඳම නළුවා’ ලෙස සිනමා විචාරකයන් නම් කර සිටියි. රුපියල් කෝටි 100කට වඩා වැඩි ආදායමක් උපයාගත් චිත්‍රපට 7ක්, කෝටි 200කට වැඩි ආදායමක් උපයාගත් චිත්‍රපට 2ක්, කෝටි 300කට වඩා වැඩි ආදායමක් උපයාගත් චිත්‍රපට 3ක් සඳහා රංගනයෙන් දායක වී ඇති සල්මාන් මෙහි මුල් තැනට පත්වීමට හේතු වූ බව ඔවුන් පවසා ඇත.

බොලිවුඩ් සිනමා ඉතිහාසයේ වැඩිම ආදායමක් උපයාගත් ‘දංගල්’ හා ‘පීකේ’ චිත්‍රපට වල රඟපෑ අමිර් ඛාන්ට මෙහි දෙවැනි තැන හිමිව තිබේ. ඔහු කෝටි 100ක ආදායමක් උපායගත් එක් චිත්‍රපටයකත්, කෝටි 200ක ආදායමක් උපයාගත් චිත්‍රපට 2කත්, කෝටි 300කට වඩා වැඩි ආදායමක් උපයාගත් චිත්‍රපට 2කත් රංගනයෙන් දායක වී ඇත.

ෂාරුක් ඛාන්ට මෙහි තුන්වැනි තැන හිමිව තිබෙන අතර, ඔහුගේ නම ඉදිරියෙන් කෝටි 100ක ආදායමක් උපයාගත් චිත්‍රපට 5ක්, කෝටි 200ක ආදායමක් උපායගත් චිත්‍රපට 2ක්ද තිබේ. අජේ දේව්ගන්, ආක්ෂේ කුමාර් සිවුවැනි තැන සම මට්ටමින් දිනාගෙන තිබේ. පස්වැනි තැන රිතික් රෝෂන්ට හිමිව ඇත.