නාවික හමුදා නිළධාරින්ගේ සහයත් ආක්ෂේට2018-05-15-ent-06

2016 වසරේදී ආක්ෂේ කුමාර් රංගනයෙන් දායක වූ රුස්තම් චිත්‍රපටයේ නිළ ඇඳුම වෙන්දේසී කිරීමට සූදානම් බව පසුගිය දිනවල ඉන්දියානු පුවත් වාර්තා කරනු ලැබුවා. මෙම මස 26 වැනිදාට එහි ලංසු තැබීම අවසන් වන අතර, මේ සඳහා හිටපු ඉන්දියානු නාවික හමුදා නිළධාරීන් සහය දැක්වීමට ඉදිරිපත් වී ඇත. මෙලෙස එම චිත්‍රපටයේ නිළ ඇඳුම වෙන්දේසි කරනු ලබන්නේ ඉන්දියාවේ අසරණයට පත් සිවුපාවන් වෙනුවෙනි.