සොනක්ෂි නැවතත් අසාර්ථකයි2018-09-11-ent-51

වසර දෙකක කාලයක සිට සොනක්ෂි සින්හා රඟපෑ සියලු බොලිවුඩ් චිත්‍රපට අසාර්ථක ලැයිස්තුවට වැටි ඇත. පසුගිය අගෝස්තු 24 වැනිදා තිරගත වූ ‘හැෆි ෆිර් බාග් ජායේගී’ සොනක්ෂිගේ අලුත්ම චිත්‍රපටය වන අතර, එයද මේ වනවිට අසාර්ථක චිත්‍රපට අතරට වැටි තිබේ.

දින 14ක් ගෙවෙද්දිත් එම චිත්‍රපටයට ඉන්දියාවේ පමණක් උපයා ගන්නට හැකි වූ මුදල ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 18ක මුදලකි. තිරගත වූ මුල් දිනයේදීම ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 3කට ආසන්න මුදලක් මෙම චිත්‍රපටය උපයාගත්තද ඉන් පසුව ගෙවුණු දින 12ක කාලය තුළදී මෙම චිත්‍රපටයට උපයා ගැනීමට හැකිව ඇත්තේ ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 15ක මුදලක් පමණි. ‘හැෆි ෆිර් බාග් ජායේගි’ චිත්‍රපටයේ නිෂ්පාදකවරු පවසන්නේ මේ උපයාගෙන ඇති මුදල සිය චිත්‍රපටයේ නිෂ්පාදන මුදල හෝ පියවා ගත නොහැකි බවය.