'ද නන්' නිසා චිත්‍රපට රැසක් අසාර්ථකයි2018-09-12-ent-07

‘ද නන්’ හොලිවුඩ් චිත්‍රපටය ඉන්දියාවේ ප්‍රදර්ශනය වීමත් සමග ඉන්දීය චිත්‍රපට රැසක් මේ වනවිට අසාර්ථක ලැයිස්තුවට එක්ව තිබෙන බව බොලිවුඩ් පුරයෙන් වාර්තා වේ. සැප්තැම්බර් 07 වැනිදා ප්‍රදර්ශනය ඇරඹු ‘ද නන්’ හොලිවුඩ් චිත්‍රපටය තිරගත වූ පළමු දිනයේදීම උපයාගත් මුදල ඉන්දිය රුපියල් කෝටි 8කි.

එදිනම තවත් බොලිවුඩ් චිත්‍රපට තුනක් තිරගත වී ඇති අතර, ඒ ‘පැල්ටන්’, ‘ලයිලා මජ්නු’ හා ‘ගාලි ගුලියාන්’ චිත්‍රපටය. සැප්තැම්බර් 07 වැනිදා ප්‍රදර්ශනය වූ ‘පැල්ටන්’ සිය පළමු දිනයේදීම උපයාගත් මුදල ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 1.25කි. ‘ලයිලා මජ්නු’ ලක්ෂ 40ක් හා ‘ගාලි ගුලියාන්’ චිත්‍රපටය ඉන්දීය රුපියල් ලක්ෂ 10ක්ද උපයා ගැනීමට සමත්ව ඇත. විචාරකයන් පවසන්නේ ‘ද නන්’ චිත්‍රපටය තිරගත වීම නිසාවෙන් මෙම චිත්‍රපට මෙසේ අසාර්ථක වී ඇති බවය.