හොඳ වැඩේපදිකයන්ට පාර මාරු වෙන්නට සම්මත පෙදෙස තුළ වාහනයක් නවත්වාගෙන සිටීම නීත්‍යානුකූල නොවන්නා සේම එය බොහෝ දෙනෙකු අතින් සිදුවන්නක්. මේ එම අවස්ථාවට සාර්ථක ලෙස පිළිතුරු සැපයූ තරුණ කණ්ඩායමක්.

රචින්ත ජයවර්ධන