ටිකීටකාටිකීටකා යනු බාසිලෝනා කණ්ඩායම විසින් ක්‍රීඩාකරන ප්‍රකට ෆුට්බෝල් හුවමාරු යාන්ත්‍රණයක්. මෙම ඉරියව්ව තුළ බොහෝ විට අනෙක් පිලේ ක්‍රීඩකයන්ට පන්දුව යන දිශාව හඳුනාගත නොහැකියි. මේ ඒ අයුරින් ක්‍රීඩාකර සිය ප්‍රතිවාදී රියාල් මැඩ්රිඩ් කණ්ඩායම පැරදවූ       අවස්ථාවක්.

රචින්ත ජයවර්ධන