මේස පන්දු වැඩ කිඩමේස පන්දු ක්‍රීඩාවේ නියැලෙමින් කරන්නට හැකි විශ්මයජනක පහර කිහිපයක්ම මෙම වීඩියෝවේ ඇතුළත්. ඒවා ඇස් අදහාගත නොහැකි තරම්.

 

රචින්ත ජයවර්ධන