චපල ස්ත්‍රියක්!ස්ත්‍රියක හෝ පුරුෂයෙකුගේ නුගුන ඔවුන්ගේ ලිංගිය මත පදනම් නොවන බව පළමුව කිව මනාය. නමුත් මෙම තරුණිය වඩා ධනවත් තරුණයෙකු වෙනුවෙන් සිය පෙම්වතා හැරයද්දී ඇය මුහුණ පාන අපහසුතාවය දෙස ඔබත් බලන්න.

 

රචින්ත ජයවර්ධන