සඳුදා උදෑසනඔබ ඔබේ සඳුදා උදෑසන කාලය පිළිබඳ සිටින්නේ සතුටින්ද නොසතුටින්ද? අන්තර්ජාලයේ මෙම වීඩියෝව බෙදා ගැනෙන්නේ සඳුදා දිනය සහ මම යනුවෙන්. ඔබම නරඹා ඔබට අදාළද සිතන්න.

 

රචින්ත ජයවර්ධන