දකුණු අප්‍රිකාවෙන් බ්‍රිතාන්‍යයටඔබ සිතනා තරම් ඔබේ රට ශ්‍රේෂ්ඨ නැහැ කියා ස්වදේශික මිනිසුන් රැසක් ඉදිරියේ විදේශික මිනිසෙකුට කිව හැකිද? මෙම පුද්ගලයා එය පවසන්නේ ඔහුගේ නිර්මාණ සැඳෑවක් අතරතුරයි. ඔබ එය ඇසිය යුතුම වන්නේත් එනිසායි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන