ඉන්දියාව විහිළුවක් වීමමේ වන විට ලෝකයේ බොහෝ පිරිස් මෙම වීඩියෝව පිළිබඳ කතා කරන්නට පටන්ගෙන හමාරයි. චිත්‍රපටයකින් උපුටාගත් මෙම ගීතයේ සුපර්මෑන් සහ ස්පයිඩර් මෑන් ගේ ඇඳුමින් සැරසුනු ගැහැනියක හා පිරිමියකු මුළු ලෝකයටම ඉන්දීය සිනමාව විහිළුවක් කරනා අයුරු බලන්න.

 

රචින්ත ජයවර්ධන