ෆුට්බෝල් සර්ප්‍රයිස්ෆුට්බෝල් කියන්නෙ ලෝකයේ ජනප්‍රියම ක්‍රීඩාව. මේ බව දන්නා තරුණයන් පිරිසක් තම ගමේ ක්‍රීඩාංගනයට එක්වී ක්‍රීඩාව අරඹන විට ඔවුන්ට මුහුණ දෙන්නට සිදුවන්නේ අනපේක්ෂිත තත්ත්වයකටයි. එය මෙලොව ෆුට්බෝල් ප්‍රේමී සියල්ලන් බළාපොරොත්තුවන වන පුදුමකිරීමයි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන