ඩ්‍රෝන්වල වෙනත් වැඩමේ අතිවිශාල හුලං පෙති පිරිසුදු කරන්නේ ඩ්‍රෝන් එකක් මගින් මින් පෙර කැමරාකිරීමට පමණක් යොදාගන්නවා යැයි ඔබ සිතා සිටි ඩ්‍රෝන් මේ අයුරින් මිනිසෙකු පවා ඔසවාගෙන යා හැකි ලෙසින් නිර්මාණය කර ඇති බව දුටු විට ඔබ පුදුම වේවි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන