තමුන්ටත් අතක්Instagrame Youtubejhj-New Facebook Twitter

අතක් කෙටි වී ආබාධිකව ඉපදුනු මෙම තරුණයා ලෙගෝ කැබලිවලින් තමන් වෙනුවෙන්ම කරගත් මෙම නිර්මාණය දෙස බලන්න. ඔහු සතු විශිෂ්ඨත්වය ඔබට එයින්ම වැටහේවි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන