කුඩාවුන්ගේ හැකියාවන්Instagrame Youtubejhj-New Facebook Twitter

මෙම කුඩා දරුවා තමන්ගේ වයසට වඩා වැඩි දස්කම් පාමින් අතිශය සරළ කරුණක් සේ පෙන්වමින් ස්කේට්බෝඩය පැදයන අයුරු සහ පාලනය කරන අයුරු ඔබ නැරඹිය යුතුමයි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන