සජීවී චිත්‍රInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ලෝ ප්‍රකට චිත්‍ර සජීවී බවට පත්කරන්නට දරන මෙම උත්සාහය අගය කළ යුතුමයි. එහි වඩාත් වැදගත් තත්ත්වය වන්නේ ඔවුන් එය එක් ක්ෂණයකින් සිදුකිරීමට තරම් පුහුණු වී සිටීමයි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන