අමුතු විදිInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ෆුට්බෝල් මැච් එකකදි ලැබෙන පැනල්ටි කියන්නේ සුවිශේෂ අවස්ථාවක්. ඒ වෙලාවට අවදානමක් ගන්නට යනවාට වඩා හැකි ලෙසකින් ගෝල වාර්තා කිරීම වඩා වැදගත්. හැබැයි මේ ඒ අතරින් සුවිශේෂ විදි කිහිපයක්.

 

රචින්ත ජයවර්ධන