හොඳම සම්මුඛ සාකච්ඡාවInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ඔබ රැකියා කිහිපයකට අයදුම් කළ පුද්ගලයෙකු නම් ඔබ සම්මුඛ සාකච්ඡා කිහිපයකට මුහුණ දී තිබෙන්නට පුළුවන්. ඔබට මෙවන් අවස්ථාවක් ලැබුනොත්?

රචින්ත ජයවර්ධන