කාලය හරහා ගමන් කරයිද?Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

කාලය හරහා ගමන් කර තියෙනවාද? කිය දෙයට වඩා කාලය හරහා ගමන් කරන්නට හැකියිද? කියන දේට පිළිතුරු සෙවීම වටියි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන