විශ්වාස නොකරන්නInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ඔබ මේ දකින හැකියාවන්ගේ ස්වභාවය එක් ක්ෂණයකනින් වෙනස් වෙනවා. එය ඉදිරියේ සිටින විනිසුරුවන් පවා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ.

 

රචින්ත ජයවර්ධන