සිදුවීම්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ සිදුවීම් කිහිපයක එකතුවක්. නමුත් ඒ එකතුව සිදු කර ඇති අන්දම නිසාම ඔබේ මුවට සිනහා නැගෙනවා සහතිකයි. ඒ තරමටම ඔබව පුදුමයට පත් කරවමින් සිනහා නංවන සුළු හැකියාවක් ඒවාට ඇති බව ඔබ පිළිගත යුතුමයි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන