ලස්සන ඩූඩ්ල්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ඩූඩ්ල් එක්ක තියෙනකොට හැම තැනම කතාවක් තියෙන විත්තිය අපිට හැ‍ෙඟනවා. මේ එවැනි වීඩි‍යෝවක්. මේ ඩූඩ්ල් නිසා මේ ආහාරවල කතාව වෙනස් වුනා කීවොත් නිවැරදියි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන