නාකි වුනත්



Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

සමහරු කියන්නෙ නාකි විසේ ගෙටත් උසේ කියලා වුනාට මේ වයසට ගියත් ආදරේ සහ දෙදෙනා අතරෙ තියෙන පිස්සු නැටීමේ ආසාව අඩු නොවුනු යුවලක්. 

 

රචින්ත ජයවර්ධන