ඔබේ අදහස්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ඔබේ අදහස් කොච්චර වටිනවාද? මේ ගැන කියන්නෙ ස්ටෑන් ලී. ඔහු මෙයට උදාහරණ විදියට දක්වන්නේ ඔහු ස්පයිඩර් මෑන් නිර්මාණය කළ අයුරු පැහැදිලි කරමින්.

රචින්ත ජයවර්ධන