සැක්සෆෝනයෙන් වචනInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ ලංකාවේ අතිදක්ෂ සැක්සෆෝන් වාදකයෙක් වෙන හෙක්ටර් ඩයස් විසින් ඉදිරිපත් කරන මේ සැක්සෆෝන් වාදනය ඔබ ඇසිය යුතුමයි. එය ගීතයක වචන පවා නිවැරදිය ගයන්නාක් වැනියි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන