ඇන්ටාක්ටික් සීතලට යටින්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ඇන්ටාක්ටික් ප්‍රදේශයේ අයිස් තට්ටුවකට යටින් මහුදේ පිහිනා යන්නේ ලුවිස් පූ. එය ගිනස් වාර්තාවක් වුවත් ඔහුගේ අරමුණ වන්නේ අයිස් දියවීමත්, ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යෑමත් ගැන ලෝක අවධානය යොමු කරවීමයි.

 

රචින්ත ජයවර්ධන