වෙනසක්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මේ වෙනස වටිනාකමින් වැඩි මේ වෙන ස නිසා මිනිසා වෙනුවෙන් ප්‍ර‍යෝජනයක් වෙන නිසාත් මේ වෙනස තමුන් තනිව උගත් මිනිසෙකු විසින් සිදු කරන නිසාත්. තමුන්ගෙ නිවසට නානකාමරය අලුත්වැඩියා කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ඇති ඔබ අනිවාර්යෙන්ම මෙය නැරඹිය යුතුයි.

රචින්ත ජයවර්ධන