අභි - මුහුරත් උළෙලInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

අධ්‍යක්ෂණය - රනිල් කුලසිංහ Ranil Kulasinghe

නිෂ්පාදනය - රෝහණ සිරිවර්ධනRohana siriwardana

තිර රචනය - විශ්වජිත් ඒකනායක් Vishvajith ekanayake

කථාව- අශේන් එස් ජේ

ඡායාරූප - Ravimal viduranga photography - 0773 947014

 

2019-01-07-ent-93 2019-01-07-ent-94 2019-01-07-ent-95 2019-01-07-ent-96 2019-01-07-ent-97 2019-01-07-ent-98 2019-01-07-ent-99 2019-01-07-ent-100 2019-01-07-ent-101 2019-01-07-ent-102 2019-01-07-ent-103 2019-01-07-ent-104 2019-01-07-ent-105 2019-01-07-ent-106 2019-01-07-ent-107 2019-01-07-ent-108 2019-01-07-ent-109 2019-01-07-ent-110 2019-01-07-ent-111 2019-01-07-ent-112 2019-01-07-ent-113 2019-01-07-ent-114 2019-01-07-ent-115 2019-01-07-ent-116 2019-01-07-ent-117 2019-01-07-ent-118 2019-01-07-ent-119 2019-01-07-ent-120 2019-01-07-ent-121 2019-01-07-ent-122 2019-01-07-ent-123 2019-01-07-ent-124