සූස්ති - SUSTHI FILM MEDIA PREMIERE



Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

සූස්ති - SUSTHI FILM MEDIA PREMIERE A film by Kushan weerarathne Produced by U.A Palliyaguru DOP : Chinthaka somakeerthi Editior : Chimantha mahanama Script : Kalana gunasekara Makeup : Mananuwan rupasinghe Music : Asha rajapaksha Staring: Samanale fonseka , kalana gunasekara , W Jayasiri , Morin charuni , Disni rajapaksha © Copyright 2019 sehan kavinda photography. All rights reserved. All photographs and text included herein are the property of sehan kavinda

 

2019-08-09-ent-1587 2019-08-09-ent-1588 2019-08-09-ent-1589 2019-08-09-ent-1590 2019-08-09-ent-1591 2019-08-09-ent-1592 2019-08-09-ent-1593 2019-08-09-ent-1594 2019-08-09-ent-1595 2019-08-09-ent-1596 2019-08-09-ent-1597 2019-08-09-ent-1598 2019-08-09-ent-1599 2019-08-09-ent-1600 2019-08-09-ent-1601 2019-08-09-ent-1602 2019-08-09-ent-1603 2019-08-09-ent-1604 2019-08-09-ent-1605 2019-08-09-ent-1606 2019-08-09-ent-1607 2019-08-09-ent-1608 2019-08-09-ent-1609 2019-08-09-ent-1610 2019-08-09-ent-1611 2019-08-09-ent-1612 2019-08-09-ent-1613 2019-08-09-ent-1614 2019-08-09-ent-1615 2019-08-09-ent-1616 2019-08-09-ent-1617 2019-08-09-ent-1618 2019-08-09-ent-1619 2019-08-09-ent-1620 2019-08-09-ent-1621 2019-08-09-ent-1622 2019-08-09-ent-1623 2019-08-09-ent-1624 2019-08-09-ent-1625 2019-08-09-ent-1626 2019-08-09-ent-1627