පියුමි හංසමාලිගේ පුතනුවන්ගේ 09 වන ජන්ම දිනයInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

ඔබ කවුරැත් ආදරය කරන පියුමි හංසමාලිගේ පුතනුවන්ගේ 09 වන ජන්ම දිනය ඊයේ දිනයට යෙදිලා තිබ්බා...ඉතින් පියුමි එය සැමරැවේ මෙන්න මේ විදියට....මම සටහනේ කිසිවක් ලියන්නේ නැ ඔබට...කතා කරන පින්තූර හැම දේම පවසාවි....පුලුවන් අය පුලුවන් විදියට මේ ආදරණීය දරැවන් බලන්න යන්න දවසක...මේ අය බලන් ඉන්නවා ඔයාලා එනකම්....

ජයවිරැ සමාධි නිවහන,

දකූණු අම්බලන් වත්ත,

සමාජ සේවා දේපාර්තමේන්තුව,

පුවක්පිටිය,

අවිස්සාවේල්ල.

071 8441671

20191111Piumi-(1)20191111Piumi-(2)20191111Piumi-(3) 20191111Piumi-(4) 20191111Piumi-(5) 20191111Piumi-(6) 20191111Piumi-(7) 20191111Piumi-(8) 20191111Piumi-(9) 20191111Piumi-(10) 20191111Piumi-(11) 20191111Piumi-(12) 20191111Piumi-(13) 20191111Piumi-(14) 20191111Piumi-(15) 20191111Piumi-(16) 20191111Piumi-(17) 20191111Piumi-(18) 20191111Piumi-(19) 20191111Piumi-(20) 20191111Piumi-(21) 20191111Piumi-(22) 20191111Piumi-(23) 20191111Piumi-(24) 20191111Piumi-(25) 20191111Piumi-(26) 20191111Piumi-(27) 20191111Piumi-(28) 20191111Piumi-(29) 20191111Piumi-(30) 20191111Piumi-(31) 20191111Piumi-(32) 20191111Piumi-(33) 20191111Piumi-(34) 20191111Piumi-(35) 20191111Piumi-(36) 20191111Piumi-(37) 20191111Piumi-(38) 20191111Piumi-(39) 20191111Piumi-(40) 20191111Piumi-(41) 20191111Piumi-(42) 20191111Piumi-(43)