ඇමති බන්දුල ගුණවර්ධනගේ දියණිය රන්දුලා යුග දිවියටInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධනගේ දියණිය රන්දුලා ගුණවර්ධන පසුගියදා යුග දිවියට පිවිසියා.

  බන්දුල අමාත්‍යවරයාගේ දියණිය රන්දුලා ගුණවර්ධන විවාහ වුණේ ව්‍යාපාරිකයෙකු වන ගිහාන් ද සිල්වා සමගයි.

  එම අවස්ථාවේ ඡායාරූප පහතින් බලන්න

 

2019-12-18-ent-902 2019-12-18-ent-903 2019-12-18-ent-904 2019-12-18-ent-905 2019-12-18-ent-906 2019-12-18-ent-907 2019-12-18-ent-908 2019-12-18-ent-909 2019-12-18-ent-910 2019-12-18-ent-911 2019-12-18-ent-912 2019-12-18-ent-913 2019-12-18-ent-914 2019-12-18-ent-915 2019-12-18-ent-916 2019-12-18-ent-917 2019-12-18-ent-918 2019-12-18-ent-919 2019-12-18-ent-920 2019-12-18-ent-921 2019-12-18-ent-922 2019-12-18-ent-923 2019-12-18-ent-924 2019-12-18-ent-925 2019-12-18-ent-926 2019-12-18-ent-927 2019-12-18-ent-928 2019-12-18-ent-929 2019-12-18-ent-930 2019-12-18-ent-931 2019-12-18-ent-932 2019-12-18-ent-933 2019-12-18-ent-934 2019-12-18-ent-935 2019-12-18-ent-936 2019-12-18-ent-937 2019-12-18-ent-938 2019-12-18-ent-939 2019-12-18-ent-940 2019-12-18-ent-941 2019-12-18-ent-942 2019-12-18-ent-943 2019-12-18-ent-944 2019-12-18-ent-945 2019-12-18-ent-946