98 කැරැල්ලInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

98 කැරැල්ල was held on 11th of January at Sirini Hotel Kamburupitiya. It was organized by 2014 O/L batch of Deiyandara National School Photographer - Oshan Viduranga courtesy to 'LetMeKnow.lk'

LetMeKnow.lk 

 

2019-12-18-ent-575 2019-12-18-ent-576 2019-12-18-ent-577 2019-12-18-ent-578 2019-12-18-ent-579 2019-12-18-ent-580 2019-12-18-ent-581 2019-12-18-ent-582 2019-12-18-ent-583 2019-12-18-ent-584 2019-12-18-ent-585 2019-12-18-ent-586 2019-12-18-ent-587 2019-12-18-ent-588 2019-12-18-ent-589 2019-12-18-ent-590 2019-12-18-ent-591 2019-12-18-ent-592 2019-12-18-ent-593 2019-12-18-ent-594 2019-12-18-ent-595 2019-12-18-ent-596 2019-12-18-ent-597 2019-12-18-ent-598 2019-12-18-ent-599 2019-12-18-ent-600 2019-12-18-ent-601 2019-12-18-ent-602 2019-12-18-ent-603 2019-12-18-ent-604 2019-12-18-ent-605 2019-12-18-ent-606 2019-12-18-ent-607 2019-12-18-ent-608 2019-12-18-ent-609 2019-12-18-ent-610 2019-12-18-ent-611 2019-12-18-ent-612 2019-12-18-ent-613 2019-12-18-ent-614