අකිල ධනුද්දරගේ ආදරණීය දියණිය ආරණ්‍යා සමගින් ගත් අලුත්ම ඡායාරූප පෙළInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

රංගන ශිල්පී අකිල ධනුද්දරගේ ආදරණීය ආරණ්‍යා දියණිය ක්‍රිස්තියානි ආගමට බෞතිස්ම කිරීම වෙනුවෙන් ගත් ඡායාරූප පෙළක් අන්තර්ජාලයට නිකුත් කර තිබෙනවා.

පහතින් දැක්වෙන්නේ එම ඡායාරූප පෙළයි.

20200527Event-(1)20200527Event-(2)20200527Event-(3) 20200527Event-(4) 20200527Event-(5) 20200527Event-(6) 20200527Event-(7) 20200527Event-(8) 20200527Event-(9) 20200527Event-(10) 20200527Event-(11) 20200527Event-(12) 20200527Event-(13) 20200527Event-(14) 20200527Event-(15) 20200527Event-(16) 20200527Event-(17) 20200527Event-(18) 20200527Event-(19) 20200527Event-(20) 20200527Event-(21) 20200527Event-(22) 20200527Event-(23) 20200527Event-(24) 20200527Event-(25) 20200527Event-(26) 20200527Event-(27) 20200527Event-(28) 20200527Event-(29) 20200527Event-(30) 20200527Event-(31) 20200527Event-(32) 20200527Event-(33) 20200527Event-(34) 20200527Event-(35) 20200527Event-(36) 20200527Event-(37) 20200527Event-(38) 20200527Event-(39) 20200527Event-(40) 20200527Event-(41) 20200527Event-(42) 20200527Event-(43) 20200527Event-(44) 20200527Event-(45) 20200527Event-(46) 20200527Event-(47) 20200527Event-(48) 20200527Event-(49) 20200527Event-(50) 20200527Event-(51) 20200527Event-(52) 20200527Event-(53) 20200527Event-(54) 20200527Event-(55) 20200527Event-(56) 20200527Event-(57) 20200527Event-(58) 20200527Event-(59) 20200527Event-(60) 20200527Event-(61) 20200527Event-(62) 20200527Event-(63) 20200527Event-(64) 20200527Event-(65) 20200527Event-(66) 20200527Event-(67) 20200527Event-(68) 20200527Event-(69) 20200527Event-(70) 20200527Event-(71) 20200527Event-(72) 20200527Event-(73) 20200527Event-(74) 20200527Event-(75) 20200527Event-(76) 20200527Event-(77) 20200527Event-(78) 20200527Event-(79) 20200527Event-(80)