සූස්ති - SUSTHI FILM MEDIA PREMIEREInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

සූස්ති - SUSTHI FILM MEDIA PREMIERE

A film by Kushan weerarathne

Produced by U.A Palliyaguru

DOP : Chinthaka somakeerthi

Editior : Chimantha mahanama

Script : Kalana gunasekara

Makeup : Mananuwan rupasinghe

Music : Asha rajapaksha

Staring: Samanale fonseka , kalana gunasekara , W Jayasiri , Morin charuni , Disni rajapaksha

Sehan Kavinda Photography

 

ENT-20200727-21 (1) ENT-20200727-21 (2) ENT-20200727-21 (3) ENT-20200727-21 (4) ENT-20200727-21 (5) ENT-20200727-21 (6) ENT-20200727-21 (7) ENT-20200727-21 (8) ENT-20200727-21 (9) ENT-20200727-21 (10) ENT-20200727-21 (11) ENT-20200727-21 (12) ENT-20200727-21 (13) ENT-20200727-21 (14) ENT-20200727-21 (15) ENT-20200727-21 (16) ENT-20200727-21 (17) ENT-20200727-21 (18) ENT-20200727-21 (19) ENT-20200727-21 (20) ENT-20200727-21 (21) ENT-20200727-21 (22) ENT-20200727-21 (23) ENT-20200727-21 (24) ENT-20200727-21 (25) ENT-20200727-21 (26) ENT-20200727-21 (27) ENT-20200727-21 (28) ENT-20200727-21 (29) ENT-20200727-21 (30) ENT-20200727-21 (31) ENT-20200727-21 (32)