පියුමි හංසමාලි සිය 28වන උපන්දිනය සැමරූ හැටිInstagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

පියුමි හංසමාලි කියන්නේ නිතර කතාබහට ලක්වන ජනප්‍රිය චරිතයක්. ඇය , සිය 28 වන උපන්දිනය පසුගිය දින සමරනු ලැබුවා. එහි ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්.

OpenSky Photography

20201123Piumi (1)20201123Piumi (2) 20201123Piumi (3) 20201123Piumi (4) 20201123Piumi (5) 20201123Piumi (6) 20201123Piumi (7) 20201123Piumi (8) 20201123Piumi (9) 20201123Piumi (10) 20201123Piumi (11) 20201123Piumi (12) 20201123Piumi (13) 20201123Piumi (14) 20201123Piumi (15) 20201123Piumi (16) 20201123Piumi (17) 20201123Piumi (18) 20201123Piumi (19) 20201123Piumi (20) 20201123Piumi (21) 20201123Piumi (22) 20201123Piumi (23) 20201123Piumi (24) 20201123Piumi (25) 20201123Piumi (26) 20201123Piumi (27) 20201123Piumi (28) 20201123Piumi (29) 20201123Piumi (30) 20201123Piumi (31) 20201123Piumi (32) 20201123Piumi (33) 20201123Piumi (34) 20201123Piumi (35)