මනුසත්කම පෙරදැරිව 93න් ලේ බිඳුවක්Instagrame
Youtubejhj-New
Facebook
Twitter

මනුසත්කම පෙරදැරිව 93 න් ලේ බිඳුවක් Organized by 93'අපි facebook Group was held on 10th January 2021 at Blood Bank premises in Narahenpita .

Photographer - Tharindu Ridmal

courtesy to 'LetMeKnow.lk

20210117Bllod (1)

20210117Bllod (2) 20210117Bllod (3) 20210117Bllod (4) 20210117Bllod (5) 20210117Bllod (6) 20210117Bllod (7) 20210117Bllod (8) 20210117Bllod (9) 20210117Bllod (10) 20210117Bllod (11) 20210117Bllod (12) 20210117Bllod (13) 20210117Bllod (14) 20210117Bllod (15) 20210117Bllod (16) 20210117Bllod (17) 20210117Bllod (18) 20210117Bllod (19) 20210117Bllod (20) 20210117Bllod (21) 20210117Bllod (22) 20210117Bllod (23) 20210117Bllod (24) 20210117Bllod (25) 20210117Bllod (26) 20210117Bllod (27) 20210117Bllod (28) 20210117Bllod (29) 20210117Bllod (30) 20210117Bllod (31) 20210117Bllod (32) 20210117Bllod (33) 20210117Bllod (34) 20210117Bllod (35) 20210117Bllod (36) 20210117Bllod (37) 20210117Bllod (38) 20210117Bllod (39) 20210117Bllod (40) 20210117Bllod (41) 20210117Bllod (42) 20210117Bllod (43) 20210117Bllod (44) 20210117Bllod (45) 20210117Bllod (46) 20210117Bllod (47) 20210117Bllod (48)