ගොඩගේ ජාතික සාහිත්‍ය සම්මාන උළෙල සඳහා කෘති භාර ගැනේවිසි වැනි වතාවට සංවිධානය කෙරෙන 2018 ගොඩගේ ජාතික සාහිත්‍ය සම්මාන උළෙල සඳහා කෘති භාර ගැනීම ආරම්භ කර තිබේ.

ඒ අනුව 2017 වසරේ ජනවාරි සිට දෙසැම්බර් 31 කාලය තුලදී රාජ්‍ය ලේඛනාගාරයේ ලියාපදිංචි ISBN අංකය සහිතව මුල් වරට පල කරන ලද කෘති වලින් පිටපත් තුන බැගින් මාර්තු 31 වැනි දිනට පෙර ගොඩගේ පොත් මැදුරේ, ගොඩගේ සාහිත්‍ය සම්මාන සම්බන්ධීකරණ කාර්යාලය වෙත 2018 අප්‍රේල් 30 ට පෙර ලැබීමට සලස්වන මෙන් සංවිධායක මණ්ඩය ඉල්ලා සිටිති.

ගොඩගේ ජාතික සාහිත්‍ය සම්මාන උළෙල එළඹෙන සැප්තැම්බර් මසදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

කෘති එවිය යුතු අංශයන් මෙසේය,

 1. ප්‍රශස්ත නවකතාව (සිංහල මාධ්‍ය)                                                      
 2. ප්‍රශස්ත නවකතාව (දෙමල මාධ්‍ය)                                                    
 3. ප්‍රශස්ත නවකතාව (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය)                                                      
 4. ප්‍රශස්ත කෙටිකතා සංග්‍රහය (සිංහල මාධ්‍ය)
 5. ප්‍රශස්ත කෙටිකතා සංග්‍රහය (දෙමල මාධ්‍ය)
 6. ප්‍රශස්ත කෙටිකතා සංග්‍රහය (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය)
 7. ප්‍රශස්ත කාව්‍ය සංග්‍රහය (සිංහල මාධ්‍ය)
 8. ප්‍රශස්ත කාව්‍ය සංග්‍රහය (දෙමල මාධ්‍ය)
 9. ප්‍රශස්ත කාව්‍ය සංග්‍රහය (ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය)
 10. ප්‍රශස්ත යොවුන් නවකතාව (සිංහල මාධ්‍ය)
 11. ප්‍රශස්ත පරිවර්තන නවකතාව (සිංහල මාධ්‍ය)
 12. ප්‍රශස්ත ශාස්ත්‍රීය කෘතිය (සිංහල මාධ්‍ය)
 13. ප්‍රශස්ත තීරු ලිපි සංග්‍රහය (සිංහල මාධ්‍ය)
 14. සිංහල භාෂාවෙන් දෙමල භාෂාවට පරිවර්තිත ප්‍රශස්ත කෘතිය
 15. දෙමල භාෂාවෙන් සිංහල භාෂාවට පරිවර්තිත ප්‍රශස්ත කෘතිය

වැඩිදුර විමසීම් සඳහා 011 2686925, 4614904, godageem@slt.lk

hhhsuafhwowiwssa,jn